VERKSAMHETS-BERÄTTELSER

VERKSAMHETEN

Billinge byalag verkar för att byn skall vara en trivsamt, välkomnande och dynamisk plats att leva i. Förutom att ordna aktiviteter och mötesplatser, engagerar vi oss i frågor som rör bebyggelse, trafik samt miljö. Läs gärna mer om byalagets arbete i nedanstående verksamhetsberättelser.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 - 12:E VERKSAMHETSÅRET

2020 ett mycket annorlunda år. Inledningsvis genomfördes de planerade aktiviteterna enligt
kalendern. Föreningen ordnade barnaktivitet i gympasalen, After Work, ölprovning och
trädgårdsinspirations föredrag på Billingehus. Ett par av de mycket uppskattade
”måndagsmiddagarna” som Anne Marie och Hanna Mia serverar hanns också med innan coronan
med åtföljande restriktioner slog till. Efter det har endast utomhusaktiviteter genomförts i den
mån styrelsen har bedömt att det kan göras på ett ”coronasäkert” sätt.


Byalagets målsättning att Billinge skall vara en vacker och välskött by, med stark gemenskap
mellan byns invånare, en plats där det är trivsamt och tryggt att bo och att vara stolt över, har
styrelsen trotts begränsningarna arbetat vidare med under det gångna året.


Årsmötet hölls den 8 mars, och hann genomföras före corona restriktionerna.
Efter förra årets jubileumsårsmöte på Magasinet var vi nu tillbaka i Ridhusets cafeteria.
Ett 40-tal medlemmar deltog vid årsmötet som inleddes med eftermiddagskaffe och efter avslutat
årsmöte bjöds deltagarna på söndagsmiddag.


Nyckelverksamhet. Efter årsmötesförhandlingarna korades Billinge Förskola med barn och
personal till ”Nyckelverksamhet.” Med utnämningen vill styrelsen uppmärksamma förskolans stora
betydelse för Billinge och byns barnfamiljer, personalens engagerade arbete och vikten av att byns
barn väljer vår förskola som sin förskola.
Årets begränsningar till trotts har det ändå hänt en hel del positivt för Billinge:
* Hemsida. Byalaget har fått en ny, trevlig och lättnavigerad hemsida. Anders Fritz har byggt
hemsidan, och kommer att administrera och hålla den uppdaterad. Besök www.billingeby.se
där hittar ni aktivitetskalendern och fortlöpande information om byalaget och aktualiteter i byn.
* Cykelväg. Byalaget har varit mycket aktivt och pådrivande i planeringen och prioriteringen av
detta projekt. Eslöv och Svalövs kommuner har under året tecknat avtal med Trafikverket om
byggandet av en kombinerad gång och cykelväg genom Billinge. I planerna ingår också att den skall
fortsätta hela vägen till Röstånga. Hastighetsdämpande åtgärder på väg 13 genom Billinge skall
också genomföras. Planering och upphandling har påbörjats, och arbetena beräknas genomföras
2024 – 2025. Styrelsen är hoppfull om de stora förbättringar det kommer att medföra för Billinge.
* Vattenledning. Den nya vattenledningen från Sydvatten i Stehag har tagits i bruk, och kommer
framöver att säkerställa vattentillgången och vattenkvalliten i Billinge.
* Billinge Lyser. På Luciadagen arrangerades för första gången ”Billinge Lyser.” Ett arrangemang
där hundratals marschaller tändes upp längs gatorna i byn. I sammarbete med ryttarförningen
ordnades också ett ridande Luciatåg genom byn, sist i tåget gick tomten och delade ut godispåsar
till barnen. Ett effektfullt och uppskattat arrangemang, efter Luciahelgen tändes marschaller vid
infartsskyltarna också under de kommande helgerna.
* Jul & Nyårshälsning. En trevlig banderoll med Jul och Nyårshälsning har införskaffats och
hängdes upp mitt i byn till och med trettondehelgen.

Byalagsrådet. Anders Borgquist och Torsten Werner har under året representerat Billinge vid
Eslövs Byalagsråds möten. Mötena är ett forum för diskussion och informationsutbyte mellan de
olika byalagen och kommunledningen.
Styrelsen planerade också att bjuda in ledande företrädare för de politiska partierna till Billinge för
att presentera byn och knyta kontakter. Pandemin satte tyvärr stopp för planerna.

Höghastighetsjärnväg. Trotts att järnvägen är mycket ifrågasatt av både samhällsekonomiska
och miljömässiga skäl har det beslutats att den skall byggas.
Planeringen av den nya järnvägen pågår för fullt, och man kan lämna synpunkter fram till den 16
mars. I en av de möjliga dragningarna kommer järnvägen att passera mellan Billinge och
Stockamöllan någonstans vid Billevång. Det råder ingen tvekan om att järnvägen kommer att
medföra betydande olägenheter för alla som bor i trakten, utan att ge några egentliga fördelar
tillbaka.
Det blir en barriär som delar landskapet mitt itu och är en megasatsning på ett fåtal större städer.
Alla som inte bor i närheten av dessa, men i närheten av järnvägen, kommer få stora olägenheter.
Vi kommer alla via skattsedeln få vara med och betala de hundratals miljarder bygget kostar.
Styrelsen kommer att lämna in synpunkter under det pågående samrådet. Men vår uppfattning är
att det är av största vikt att alla berörda lämnar in synpunkter. Byalaget kan lämna in en skrivelse,
men om alla övriga berörda också lämnar in blir det hundratals skrivelser. Det är styrelsens
uppfattning att mängden skrivelser visar på engagemanget och har stor betydelse.
Risken att vi får en järnväg är betydande! Den medför buller och blir barriär som klyver vår bygd.
Men vi får inte närmare till tåget, eftersom ingen station kommer att byggas i vår närhet.
Därför uppmanar styrelsen alla medlemmar att lämna in synpunkter under samrådet.


Aktivitetskalender. Under början av februari kommer årets aktivitetskalender att delas ut
tillsammans med inbetalningskort för medlemsavgiften och inbjudan till årsmötet.
Årets kalender omfattar endast första halvåret, eftersom hanteringen av pandemin fortfarande är
osäker. Vid halvårskiftet kommer en ny kalender att delas ut för återstoden av året.
Årsmöte. Årets årsmöte är beslutat till sönd. den 28 mars. Med de bestämmelser som råder
under den pågående pandemin kommer vi att genomföra årsmötet digitalt. Information om hur
det skall gå till kommer längre fram.
Byalaget är byns samlande kraft. Byalaget engagerar sig i frågor av vikt, tar tillvara bygdens
intressen och är en röst gentemot olika myndigheter och intressenter. Därför är det viktigt att vi har
byborna med oss och många medlemmar i föreningen.
Byalaget betyder också mycket för trivseln i Billinge och för byns utveckling, därför hoppas styrelsen
på ditt fortsatta (eller nya) medlemskap.


Slutligen vill styrelsen tacka alla engagerade medlemmar för många fina insatser under året.
Billinge Byalag är vår gemensamma förening.

Ekonomi
Årets ökning av det egna kapital beror till stor del på beviljade anslag som styrelsen sökt till olika
arrangemang som sedan, pga. pandemin, inte gått att genomföra. Föreningen har fått då behålla de
utbetalada anslagen i avvaktan på att arrangemangen skall kunna genomföras under 2021.
Nya anslag går inte att söka för innevarande år, varför årets intäkter kommer att bli lägre. Om de
planerade arrenemangen går att genomföra, kan det innebära att 2021 års resultat blir negativt.
Utförlig genomgång av föreningens ekonomi sker vid årsmötet.
Föreningens ingående egna kapital per 1 jan. uppgick till: 38.597 kr
Föreningens intäkter uppgick under året till: + 71.567 kr
Föreningens kostnader uppgick under året till: – 36.487 kr
Årets ekonomiska resultat slutade på: 35.080 kr
Föreningens utgående egna kapital per 31 dec. uppgick till: 73.677 kr


Styrelsen har under året bestått av:
Anders Borgquist ordf. Isa Löfvendahl v. ordf.
Britta Lewin sekr. Torsten Werner kassör
Lotta Gunnarsson Susanne Eckersten
Alexandra Korhonen Hanna-Mia Hellberg
Tommy Bengtsson
Styrelsen har under året haft åtta protokollförda sammanträden.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

Byalagets målsättning att Billinge skall vara en vacker och välskött by, med stark gemenskap mellan byns invånare och en plats där det är trivsamt och tryggt att bo, har föreningen arbetat vidare med under det gångna året.  Byalaget har en glädjande hög medlemsanslutning, och de flesta är Billingebor, men även en del personer utanför byn är medlemmar i föreningen.
Föreningens stora utbud av aktiviteter har gjort Billinge känt i vår omvärld för att vara en by där det hela tiden händer något roligt.  Billinge är en by att vara stolt över!

Jubileumsårsmöte.  För att fira föreningens 10-åriga verksamhet ordnades extra festligheter vid årsmötet som hölls lördagen den 30 mars på Magasinet i Billinge.
Mötet inleddes med att det bjöds till mingel med ”bubbel” följt av bildvisning och tillbakablickar på föreningens tio-åriga verksamhet.
Nyckelperson korades inte vid årsmötet, istället uppmärksammades de tidigare mottagarna av utmärkelsen.
Efter årsmötesförhandlingarna bjöd föreningen det 100-talet närvarande medlemmarna på trerätters festmiddag.
Efter middagen följde musik och dans till Billinge Underhållningsorkester (BUO). En lyckad kväll.

2019 års Aktivitetskalender var extra välfylld för att kröna föreningens 10-åriga verksamhet. Nytt för året var bl.a. barnteater, kurs i pilflätning, och överlevnadsdagen för byns ungdomar på Mysingen. Loppmarknaden på Magasinet återkom i fam. Gunnarssons regi.
Föreningen arrangerade två välbesökta konserter på Magasinet. En med bandet Baltazzar som spelade låtar ur Peps Perssons repertoar och Josefine Björk Werner med band återkom och bjöd på swingmusik under en utsåld afton. Vid båda konserterna svarade medlemmar ur byalaget för matservering.
I samarbete med Stiftelsen Gamlegård arrangerades för andra året veterantraktor-utställning som avslutades med att traktorerna körde en kortege i bygden.
Årets gatufest flyttades till Gamlegårds innergård och blev till en ”Byafest.” en lyckad flytt som troligen permanentas.
Julmarknaden lockade återigen många både säljare och besökare, trotts att vädret var uruselt.

Barnaktiviteter. För våra yngre medlemmar har föreningen arrangerat en rad aktiviteter.
T.ex. lekar i gympasalen, en dag för barnen, Billingeloppet för barn, knattedisco, barnteater och överlevnadsdag.

Billingehus. Föreningen har även under 2019 fått låna Billingehus av Eslövs Bostads AB, EBO, som  nu påbörjat den planerade byggnationen av två hus med vardera 3 lägenheter på området.
Billingehus har utvecklats till en uppskattad föreningslokal, och används för många skiftande aktiviteter. Ett mycket uppskattat inslag under året är de månatliga måndagsmiddagar som Hanna-Mia och Anne-Marie har serverat och avslutades med julbord. Fortsättning följer innevarande år.
Det av Sparbankstiftelsen Finn beviljade anslaget för upprustning av husets inventarier har under året utnyttjats och pengarna räckte till en betydande uppfräschning invändigt.
Fam. Sonesson skänkte ett fint piano till föreningen som också bidrar till helheten på Billingehus.
Föreningen Tackar för de generösa bidragen.

Väg 13 genom Billinge. Under året har styrelsen genom ideliga kontakter sett till att hålla ”trycket uppe” gentemot Trafikverket , och det tycks ha fungerat!  Beskedet vi fått från trafikverket är att det förslag till förbättring av trafikmiljön, med bl.a. en kombinerad gång och cykelväg genom Billinge, som togs fram i samarbete med bl.a. byföreningen, planeras att genomföras under 2023 eller 2024. Troligen kommer man då även att bygga cykelväg mellan Billinge och Röstånga. Om allt genomförs blir det en väldigt stor förbättring.

Byafiber. Under vintern slutfördes installationen av fibernät till byns fastigheter.
Eftersom Byalaget under flera år verkat för fiberutbyggnaden är det en stor framgång att den nu har genomförts. Fiberinstallationen gör att Billinge nu är med på kartan för den allt viktigare digitaliseringen, det kommer att underlätta både boende och företagande i byn.
Fibern kommer också att öka byns attraktivitet på bostadsmarknaden.
Smolket i glädjebägaren är att entreprenören har krupit ur ingångna avtal utanför byn, och tycks inte ha för avsikt att fullfölja det man åtagit sig. Tyvärr syns f.n. ingen lösning vara i sikte.

Ingen Kaolingruva! Byalaget har under flera år stöttat de personer som engagerat sig mot brytningen av kaolin på Billinge Fälad. Detta eftersom styrelsen är övertygad om att en sådan verksamhet skulle innebära mycket stora nackdelar för traktens befolkning, utan att ge något positivt tillbaka. Värdet av det kaolin som skulle brytas försvinner och vi som bor i trakten skulle få leva med buller, damning, försämrad naturmiljö, kraftigt ökad lastbilstrafik och olika hälsorisker. Detta skulle i sin tur säkerligen också orsaka sänkta fastighetsvärden. Allt detta utan några planer på att vi på något sätt skulle kompenseras.
Därför är det mycket glädjande, och en stor framgång, att Svenska Kaolin under hösten fått avslag även i högsta instans, och nu har nått vägs ände.
Byggdens framtid ligger i att vårda och tydliggöra våra vackra omgivningar, och utnyttja det faktum att vår bygd, med Söderåsens Nationalpark i spetsen, håller på att bli ett mycket uppskattat besöksmål för folk i våra närliggande större städer men även från norra Europa.

Tillgång till Tillgångarna är ett LEADER projekt för landsbygdsutveckling som föreningen har deltagit i under året. Projektet handlar om att tydliggöra landsbygdens resurser och stimulera till nya initiativ.  Deltagandet är helt kostnadsfritt för deltagande föreningar, och bl.a. fick tre deltagare från byn möjlighet att följa med på en studieresa till Skottland. Intrycken från resan kommer att redovisas under årsmötet. Styrelsen har beslutat om fortsatt deltagande under 2020.

Byalagsrådet. Anders Borgquist och Torsten Werner har under året representerat Billinge vid Eslövs Byalagsråds möten. Mötena är ett forum för diskussion och informationsutbyte mellan de olika byalagen och kommunledningen.
Styrelsen bjöd under året in Förvaltningschefen för Miljö och Samhällsbyggnad, Dave Borg, till att besöka Billinge och vi passade då på att presentera byn och tankar om framtiden.
Under innevarande år planerar styrelsen att bjuda in ledande politiker i kommunen till Billinge,
detta som ett led i att ge en positiv bild av byn och knyta kontakter.


Nytt reningsverk.
VaSyd planerar att bygga ett nytt reningsverk på platsen för det nuvarande. Styrelsen har engagerat sig i frågan och bl.a. agerat för att verket skall dimensioneras så att nybyggnation i byn skall vara möjlig, och här har VA-Syd tagit till sig våra synpunkter.
Inom styrelsen finns också expertis som arbetar hårt för att det nya verket skall uppnå en högre grad av rening, till fromma för miljön och de mottagande vattendragen. På den punkten har det tyvärr hittills visat sig mycket svårt att nå framgång.

Inför 2020 har föreningen återigen presenterat en diger aktivitetskalender. Det är styrelsens förhoppning att medlemmarna skall uppskatta den och delta i aktiviteterna.
Byalaget är byns samlande kraft. Byalaget tar tillvara bygdens intressen och är en röst gentemot olika myndigheter. Det är genom mångas engagemang som vi tillsammans kan utveckla Billinge och göra byn till en ännu mer levande, aktiv och attraktiv plats att bo och verka på.
Slutligen vill styrelsen tacka alla engagerade medlemmar för många fina insatser under året.
Billinge Byalag är vår gemensamma förening.

                                             Ekonomi
Trotts att föreningens 10-års jubileum medförde ökade kostnader, slutar året ändå med ett positivt resultat. Detta tack vare att en del arrangemang har gett överskott och att styrelsen sökt, och fått beviljat kultur och aktivitetsanslag från kommunen. Årets höga omsättning beror till stor del på de två genomförda konserterna.
De största inkomstposterna är biljettförsäljning till konserterna, kultur och aktivitets anslag från kommunen, anslag från Sparbanksstiftelsen Finn och medlemsavgifter.
På kostnadssidan består de största posterna av kostnader för konserterna, uppfräschning av Billingehus, kostnader för årsmöte och jubileumsfest samt kostnader för övriga arrangemang.
Utförlig genomgång av föreningens ekonomi sker vid årsmötet.

Föreningens ingående behållning per 1 jan. uppgick till:            35.132 kr

Föreningens intäkter uppgick under året till:                              120.468 kr

Föreningens kostnader uppgick under året till:                         -117.003 kr

Årets ekonomiska resultat slutade på:                                             3.465 kr

Föreningens utgående behållning den 31dec. uppgick till:        38.597 kr

Medlemsantalet uppgick vid årets slut till 399 st. varav hemmavarande barn utgjorde 116

Styrelsen har under året bestått av:

Anders Borgquist  ordf.                                       Isa Löfvendahl v. ordf.
Britta Lewin  sekr.                                                Torsten Werner  kassör
Lotta Gunnarsson                                                 Susanne Eckersten
Alexandra Korhonen                                            Hanna-Mia Hellberg
Tommy Bengtsson