En levande by, med anor
sedan 1.500 år tillbaka.

Stadgar för Billinge Byalag

§1 Namn

Föreningens namn skall vara ”Billinge Byalag”

§2 Ändamål

Föreningen är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden.
Föreningen skall verka för Billinge och omnejdens utveckling, försköning, främjande av den sociala gemenskapen och kulturen, samt arbeta för att Billinge är en attraktiv by att bo och verka i.

§3 Medlemskap

Föreningen är öppen för alla som delar föreningens målsättning och följer dess stadgar. Medlem skall betala en årlig medlemsavgift till föreningen.
Medlem äger inte del i föreningens tillgångar, liksom han/hon inte heller ansvarar för föreningens skulder.
Medlem äger en röst vid årsmötet.
Medlem äger rätt att ställa motioner angående föreningens verksamhet och förvaltning till årsmötet.

§4 Medlemsavgift

Medlemsavgiftens storlek fastställes av årsmötet. Medlemsavgifterna skall tillsammans med ev. frivilliga bidrag, intäkter från arrangemang m.m. användas för att bekosta föreningens verksamhet. Medlemsavgift skall vara betald senast den 31 mars. Styrelsen äger rätta besluta om att erbjuda nyinflyttade Billingebor avgiftsfritt medlemskap under första årets medlemskap.

§5 Förverkande av medlemskap

Medlem som bryter mot stadgarna eller motarbetar föreningens syften skall, om rättelse efter påpekande från styrelsen ej sker, uteslutas ur föreningen.
För medlem som, även efter betalningspåminnelse, ej betalar medlemsavgift upphör medlemskapet.

§6 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår omfattar kalenderår.

§7 Styrelse

Föreningens verksamhet drivs av styrelsen, och styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens förvaltning. Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per år. Styrelsen skall bestå av minst sex och högst tio ledamöter. Ledamöterna väljs vid årsmötet för en mandatperiod av två år.
Mandatperioderna skall dock bestämmas så att halva antalet ledamöter, eller närmaste antal intill, avgår vid varje årsmöte.
Till ledamot kan engagerade medlemmar väljas, avgående ledamöter kan omväljas. Styrelsens ordförande väljs av årsmötet.
Vid lika röstetal inom styrelsen äger ordf. utslagsröst.
Styrelsen skall snarast efter årsmötet, vid konstituering, inom sig utse vice ordf. kassör, och sekreterare.
Kassören skall svara för föreningens löpande transaktioner och räkenskaper.
Beslut om fullmakt för detta tas vid styrelsens konstituering,

§8 Årsmöte, kallelse och rösträtt

Föreningen skall hålla årsmöte senast före april månads utgång.
Årsmötet leds av styrelsens ordförande, eller annan av styrelsen utsedd person. Kallelse till årsmötet skall ske genom annonsering på föreningens hemsida, med personlig kallelse genom föreningens e-post register, eller vanligt brevutskick. Kallelse kan också ske genom annons i lokal tidning. Minst två av nämnda sätt. Kallelse skall ske senast fyra och tidigast åtta veckor i förväg.
I händelse av en av statsmakterna påkallad allmän nedstängning av samhället äger styrelsen rätt att besluta om senareläggning av årsmötet. Medlemmarna skall då informeras om detta på samma sätt som vid kallelse till årsmöte.
Senareläggning av årsmöte får ske som längst till det innevarande årets utgång. Medlem som har betalt medlemsavgift för förgående år, men ej för det innevarande året äger yttrande och rösträtt under punkterna 1 till 9.
Medlem som betalt medlemsavgift för innevarande år äger yttrande och rösträtt under samtliga årsmötespunkter.
Motion till årsmötet skall vara skriftlig och styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.
Årsmöteshandlingar skall finnas tillgängliga på föreningens hemsida senast en vecka för årsmötet.

§9 Årsmötesärenden

Vid årsmötet skall följande ärenden tas upp:

 1. årsmötets öppnande.
 2. anmälan av styrelsens val av mötesordförande och protokollförare.
 3. fastställande av röstlängd.
 4. val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att justera mötets protokoll.
 5. fråga om kallelse till årsmötet utgått i stadgeenlig ordning.
 6. föredragning av styrelsens redovisningshandlingar för verksamhetsåret.
 7. revisorernas yttrande.
 8. fråga om fastställande av resultat och balansräkning.
 9. fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för det gångna årets förvaltning.
 10. beslut om medlemsavgift för det efterföljande året.
 11. beslut om antal styrelseledamöter.
 12. val av styrelseledamöter.
 13. val på ett år av styrelsens ordförande bland styrelseledamöterna.
 14. val på ett år av två st. revisorer jämte en suppleant.
 15. val av ev. valberedning inför nästa årsmöte.
 16. behandling av inkomna motioner och förslag angående föreningens verksamhet.
 17. övriga frågor.
 18. årsmötets avslutande.

 

§10 Företrädare

Förutom av hela styrelsen kan föreningen företrädas av ordförande, vice ordförande, och kassör, och då minst två av dessa i förening

§11 Revision

Av årsmötet utsedda revisorer äger rätt att närhelst granska räkenskaper, protokoll och övriga handlingar. Bokslut skall vara tillgängligt senast den 15 febr. året efter verksamhetsåret.

§12 Stadgeändring

Stadgeändring kan beslutas av ett enhälligt årsmöte, eller av två på varandra följande årsmöten med enkel majoritet.
Vid förslag om stadgeändring skall det tydligt framgå av kallelsen till årsmöte. Det skall också framgå hur man som medlem kan ta del av stadgeförslaget.
De föreslagna stadgarna skall finnas på föreningens hemsida senast en månad före årsmötet och/eller presenteras på annat sätt som styrelsen finner lämpligt.

§13 Föreningens tillgångar

Föreningen är en ideell förening, och medlemmar äger personligen ingen andel i föreningens tillgångar.

§14 Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning kan endast fattas vid två på varandra följande föreningsmöten med minst två månaders mellanrum, varav det ena måste vara ordinarie årsmöte.
Vid upplösning skall föreningens tillgångar användas på ett sätt som ligger i linje med föreningens ändamål i enlighet med §2, och som beslutas av styrelsen.
Kallelse till extra föreningsmöte skall ske på samma sätt som vid ordinarie årsmöte. Av kallelsen skall framgå skälen till förslag om föreningens upplösning, och att definitivt beslut om detta skall fattas vid mötet.