HÄNDELSER

Fönsterrenovering

Den 30/5 firar vi fönsterrenoveringens dag med en kurs som ger dig kunskap om gamla fönster och färdigheter i hur du renoverar själv.  Den erfarna och kunniga fönsterhantverkaren Anna Tengberg är ledare för dagen.

Heldagskurs, medlemmar 500 kr, icke medl 700 kr. Lunch + fika ingår.

Max 8 deltagare och självklart har vi möjlighet att hålla avstånd på kursen

Samling kl. 10.00 hos Isa, Billinge Skog 6

Frågor och anmälan till: isa.lofvendahl@gmail.com eller sms 0703-6123 97

Barnens dag

Barnens dag, som skulle vara den 15 maj, flyttar vi fram till hösten p.g.a. pandemin. Vi kör iställe en coronasäker mysterie-jakt den 15/5. Kom till Billingehus kl 10.00 och hämta en karta. 

Välkommen till ett digitalt årsmöte

Välkommen till Byalagets digitala årsmöte söndagen den 28 mars kl. 16.00

I år håller vi årsmötet digitalt och du anmäler dig till årsmötet genom att svara /anmäla till Lotta Gunnarsson

info@trumpetarbostallet.se

Dagen före årsmötet skickar vi från styrelsen en länk till alla som anmält sig, så att du kan ansluta till årsmötet.

Tillsammans med länken kommer en kort instruktion om hur du ansluter till årsmötet.

Vi använder ett program som heter ”Teams,” men du behöver inte ha det installerat i din dator för att komma in i mötet.

Styrelsen hoppas att detta skall gå enkelt och smidigt, och så hoppas vi kunna ha ett vanligt årsmöte nästa år.

Välkommen med din anmälan till årsmöte.

Ta del av föredragningslistan nedan.

Styrelsen

Föredragningslista
1. Årsmötets öppnande
2. Anmälan av styrelsens val av protokollförare
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att justera dagens
protokoll
5. Fråga om kallelse till årsmötet utgått i stadgeenlig ordning.
6. Föredragning av styrelsens redovisning för det gångna
verksamhetsåret
7. Revisorernas yttrande
8. Fråga om fastställande av resultat och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för det gångna
verksamhetsåret
10. Beslut om medlemsavgift
11. Beslut om antal styrelseledamöter
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av styrelsens ordf. bland styrelseledamöterna på ett år
14. Val av två st. revisorer jämte en suppleant på ett år
15. Val av ev. valberedning inför nästa årsmöte
16. Frågor och förslag angående föreningens verksamhet
Synpunkter på översiktsplanen och föreningens yttrande
17. Övriga frågor
18. Årsmötets avslutande

aktivitetskalender 2021

Nyårshälsing ifrån styrelsen

Nyårshälsning ifrån Billinge byalag.

2020 närmar sig slutet, och byalaget lägger det 12:e verksamhetsåret bakom sig.
Ett år som har varit väldigt annorlunda, och där många av de planerade aktiviteterna har fått
ställas in när coronan slog till.

Byn är känd för att ha många och trevliga arrangemang, och i början av året följdes programmet
enligt aktivitetskalendern. Några måndagsmiddagar på Billingehus och årsmötet hanns också med.
Vid årsmötet tilldelades Billinge Förskola ”Billingenyckeln” som en nyckelverksamhet i Billinge.
Styrelsen ville med detta uppmärksamma hur kolossalt viktig förskolan med personal och barn är
för Billinge, och byns alla barnfamiljer.

När råden om att vara restriktiv med sociala kontakter kom, beslutade styrelsen att endast
genomföra utomhusaktiviteter. Undantaget är Jazz och Swing konserten på Magasinet med
Josefine Werner Björk som genomfördes, men då med endast 50 personer enligt
rekommendationen.

Styrelsen vill uppmärksamma att det ändå har hänt en hel del positivt i byn under 2020.
* Byalaget har fått en ny trevlig hemsida som Anders Fritz har byggt. Anders kommer också att
administrera och hålla den uppdaterad på ideell basis. Besök gärna www.billingeby.se
* Beslut har fattats om att bygga en ny gång och cykelväg genom hela byn, och som sedan
fortsätter till Röstånga. Avtal har tecknats mellan Trafikverket och Eslöv och Svalövs kommuner
om delad finansiering. Hastighetsdämpande åtgärder skall också genomföras för trafiken genom
byn. Planering och upphandling under 2022 – 23 och genomförande 2024.
* En ny vattenledning har tagits i bruk, som skall säkerställa vattentillgången och kvaliteten även
under torrår.
* Under sommaren arrangerade Anna Arstam och Alexandra Korhonen en ”Byaloppis” som blev
mycket uppskattad, och drog många besökare till Billinge. Alla säljare hade egna stånd på sina
tomter runtom i byn. Styrelsen hoppas att en sådan loppis kan genomföras nästa år också.
* På Luciadagen arrangerade Byalaget ”Ljus i Byn” med hundratals marschaller tända runtom i
byn. I samarbete med Ryttarföreningen gick ett ridande Luciatåg genom byn, sist kom tomten och
delade ut julgodis till byns barn. Arrangemanget blev väldigt effektfullt och uppskattat. Byalaget
har också fortsatt hålla marschaller tända under helgerna.
* En banderoll med Jul och Nyårshälsning har införskaffats och satts upp mitt i by.

Under nästa år planerar vi att inleda ett projekt med att dokumentera byns fastigheters historia.
Tanken är att intresserade fastighetsägare tar fram uppgifter om när huset byggdes, vem som bott
i huset, om det funnits någon verksamhet i byggnaden osv. Byalaget ställer upp med handledning,
och att till självkostnadspris få tryckt uppgifterna på en väderbeständig plakett att fästa på huset
eller lämplig plats vid tomtgränsen. Intressant byhistoria för både bybor och besökare. I början av
februari kommer en ny aktivitetskalender att delas ut i alla brevlådor. Eftersom coronaläget
fortfarande är osäkert kommer den troligtvis bara att omfatta första halvåret.

I nuläget är det också osäkert hur vi kan hålla föreningens årsmöte, vi återkommer om det.
Med aktivitetskalendern kommer också ett inbetalningskort för nästa års medlemsavgift.
Styrelsen hoppas på ert fortsatta medlemskap, byalaget betyder så mycket för byns utveckling,
trivsel, attraktivitet och för hur Billinge uppfattas i vår omvärld.

Vi i styrelsen önskar alla Billingebor ett riktigt GOTT NYTT Billinge år

NYCKELPERSONER

Varje år delas utmärktelsen ‘Årets nyckelperson’ ut.

2020: Billinge förskola

2019: 10-årsjubileum, föreningen utsåg ej någon nyckelperson.

2018: Billinge Krukmakeri

2017: Roland Olsson

2016: Billinge Bageri

2015: Sven Ehnberg

2014: Nisse Frick

2013: Sven och Britt–Marie Persson

2012: Georg Welin