om byalaget

byalaget

Billinge byalag verkar för att byn skall vara en trivsamt, välkomnande och dynamisk plats att leva i. Förutom att ordna aktiviteter och mötesplatser, engagerar vi oss i frågor som rör bebyggelse, trafik samt miljö. 

BLI MEDLEM!

Årsavgiften för familj är för närvarande 150 kr, enskild medlem 100 kr. I avgiften får du tillgång till många aktiviteter som anordnas med byalagets försorg. Det hålls löptävlingar, musikkvällar, barnaktiviteter och mycket mycket mer!

VISION

  • Billinge skall vara en by som ger ett välskött, vackert och trivsamt intryck samt en plats där kulturen tas tillvara.
  • Billinge skall vara en välkomnande by med en stark gemenskap mellan byborna.
  • Billinge skall vara en trygg by för invånare i alla åldrar.
  • Billinge skall vara en by som byborna kan känna stolthet över.

STADGAR

§1 Namn

Föreningens namn skall vara ”Billinge byalag”

§2 Ändamål

Föreningen är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden, med syfte att verka för Billinges och omnejdens utveckling samt främjande av den sociala gemenskapen.

§3 Medlemskap

Föreningen är öppen för alla som delar föreningen målsättning och följer dess stadgar. Medlem äger inte del i föreningens tillgångar, liksom han/hon inte heller ansvarar för föreningens skulder.

 Medlem äger en röst vid årsmötet.

§4 Medlemsavgift

Medlem skall betala en årlig medlemsavgift till föreningen. Medlemsavgiftens storlek fastställes av årsmötet. Medlemsavgifterna skall tillsammans med frivilliga bidrag, intäkter från arrangemang, mm användas för att bekosta föreningens verksamhet. Medlemsavgift skall vara betald senast den 31 maj.

§5 Förverkande av medlemskap

Medlem som bryter mot stadgarna, motarbetar föreningen syften eller inte erlägger medlemsavgift skall efter erinran från styrelsen, uteslutas ur föreningen.

§6 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår omfattar kalenderår.

§7 Styrelse

Föreningens verksamhet drivs av styrelsen. Styrelsen skall bestå av minst sex och högst nio ledamöter. Ledamöterna väljs på årsmötet för en mandatperiod av två år. Mandatperioderna skall dock bestämmas så att halva antalet ledamöter avgår vid varje årsmöte. Till ledamot kan engagerade medlemmar väljas. Vid lika röstetal äger ord. utslagsröst.

Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per år. Styrelsen utser efter årsmöte inom sig vice ordf, kassör och sekreterare. Kassören skall svara för föreningens löpande transaktioner och räkenskaper. Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens förvaltning.

§8 Årsmöte och kallelse

Föreningen skall hålla årsmöte senast före mars månads utgång. Kallelse till årsmötet skall sek genom annonsering i lokal tidning eller personlig kallelse. Kallelse skall ske minst två och högst fyra veckor i förväg.

§9 Årsmötesärenden

Årsmötet leds av styrelsens ordförande, eller annan av styrelsen utsedd person. Vid årsmötet skall följande ärenden tas upp:

1. årsmötets öppnande

2. anmälan av styrelsens val av protokollförare

3. fastställande av röstlängd

4. val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att justera mötets protokoll

5. fråga om kallelse till årsmötet utgått i stadgeenlig ordning

6. föredragning av styrelsen redovisningshandlar för verksamhetsåret.

7. revisorernas yttrande

8. fråga om fastställandet av resultat och balansräkning

9. fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

10. beslut om medlemsavgift

11. beslut om antal styrelseledamöter

12. val av styrelseledamöter

13. val av ordförande bland styrelseledamöterna

14. val av två st revisorer, jämte sen suppleant

15. val av ev valberedning inför nästa årsmötet

16. frågor om föreningens verksamhet

17. övriga frågor.

18. årsmötets avslutande

§10 Firmateckning

Förutom av hela styrelsen, kan föreningens firma tecknas av ordförande, vice ordförande, och sekreterare och då minst två av dessa i förening.

§11 Revision

Av årsmötet utsedda revisorer äger rätt att närhelst granska räkenskaper, protokoll och övriga handlingar. Bokslut skall vara tillgängligt senast den 15 februari året efter verksamhetsåret.

§12 Stadgeändring

Stadgeändring beslutas av årsmöte med minst 2/3 majoritet.

§13 Allmänna åliggande

Medlem äger ej rätt att ställa ekonomiska anspråk på föreningen.

§14 Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning kan endast göras vid två på varandra följande föreningsmöten med minst en månads mellanrum, varav det ena måste vara ordinarie årsmöte.

Vid upplösning skall föreningens ev. tillgångar användas på sätt som ligger i linje med föreningens ändamål och som styrelsen beslutar.