om byalaget

byalaget

Billinge byalag verkar för att byn skall vara en trivsamt, välkomnande och dynamisk plats att leva i. Förutom att ordna aktiviteter och mötesplatser, engagerar vi oss i frågor som rör bebyggelse, trafik samt miljö. 

BLI MEDLEM!

Årsavgiften för familj är för närvarande 150 kr, enskild medlem 100 kr. I avgiften får du tillgång till många aktiviteter som anordnas med byalagets försorg. Det hålls löptävlingar, musikkvällar, barnaktiviteter och mycket mycket mer!

VISION

  • Billinge skall vara en by som ger ett välskött, vackert och trivsamt intryck samt en plats där kulturen tas tillvara.
  • Billinge skall vara en välkomnande by med en stark gemenskap mellan byborna.
  • Billinge skall vara en trygg by för invånare i alla åldrar.
  • Billinge skall vara en by som byborna kan känna stolthet över.

STADGAR

§1 namn

Föreningens namn skall vara ”Billinge byaförening”

§2 Ändamål

Föreningen är en ideell förening som är politiskt obunden, med syfte att verka för Billinges och omnejdens utveckling samt främjande av den sociala gemenskapen.

§3 Medlemskap

Föreningen är öppen för alla som delar föreningen målsättning och följer dess stadgar, medlem äger inte del i föreningens tillgångar, liksom han/hon inte heller ansvarar för föreningens skulder.

 Medlem äger en röst vid årsmötet.

§4 Medlemsavgift

Medlem skall betala en årlig medlemsavgift till föreningen. Medlemsavgiftens storlek fastställes av årsmötet. Medlemsavgifterna skall tillsammans med frivilliga bidrag, intäkter från arrangemang, mm användas för att bekosta föreningens verksamhet. Medlemsavgift skall vara betald senast den 31 maj.

§5 Förverkande av medlemskap

Medlem som bryter mot stadgarna, motarbetar föreningen syften eller inte erlägger medlemsavgift skall efter erinran från styrelsen uteslutas ur föreningen.

§6 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår omfattar kalenderår.

§7 Styrelse

Föreningens verksamhet drivs av styrelsen. Styrelsen skall bestå av minst s0065 och högst nio ledamöter. Ledamöterna väljs på årsmötet för en mandatperiod av två år. Mandatperioderna skall dock bestämmas så att halva antalet ledamöter avgår vid varje årsmöte. Till ledamot kan väljas person som vill verka för föreningens syften. Vid olika röstetal äger ordf. utslagsröst

Styrelsen skall sammanträda minst tre gånger per år. Styrelsen utser efter årsmöte inom sig vice ord. Kassör och sekreterare. Kassören skall svara för föreningens löpande transaktioner och räkenskaper. Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens förvaltning.

§8 Årsmöte och kallelse

Föreningen skall hålla årsmöte senast före mars månads utgång. Kallelse till årsmötet skall sek genom annonsering i lokal tidning eller personlig kallelse. Kallelse skall ske minst två och högst fyra veckor i förväg.

Årsmötesärenden

Årsmötet leds av styrelsen ordförande, eller annan av styrelsen utsedd person. Vid årsmötet skall följande ärenden tas upp:

1. årsmötets öppnande

2. anmälan av styrelsens val av protokollförare

3. fastställande av röstlängd

4. val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att justera mötets protokoll

5. fråga om kallelse till årsmötet utgått i stadgeenlig ordning

6. föredragning av styrelsen redovisningshandlar för verksamhetsåret.

7. revisorernas yttrande

8. fråga om fastställandet av resultat och balansräkning

9. fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

10. beslut om medlemsavgift

11. beslut om antal styrelseledamöter

12. val av styrelseledamöter

13. val av ordförande bland styrelseledamöterna

14. val av två st revisorer, jämte sen suppleant

15. val av ev valberedning inför nästa årsmötet

16. frågor om föreningens verksamhet

17. övriga frågor.

18. årsmötets avslutande

Revision

Av årsmötet utsedda revisorer äger rätt att närhelst granska räkenskaper, protokoll och övriga handlingar. Bokslut skall vara tillgängligt senast den 15 februari året efter verksamhetsåret.

Stadgeändring

Stadgeändring beslutas av årsmöte med minst 2/3 majoritet.

Allmänna åliggande

Medlem äger ej rätt att ställa ekonomiska anspråk på föreningen.

Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning kan endast göras vid två på varandra följande föreningsmöten med minst en månads mellanrum, varav det ena måste vara ordinarie årsmöte.

Vid upplösning skall föreningens ev. tillgångar användas på sätt som ligger i linje med föreningens ändamål och som styrelsen beslutar.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

Byalagets målsättning att Billinge skall vara en vacker och välskött by, med stark gemenskap mellan byns invånare och en plats där det är trivsamt och tryggt att bo, har föreningen arbetat vidare med under det gångna året.  Byalaget har en glädjande hög medlemsanslutning, och de flesta är Billingebor, men även en del personer utanför byn är medlemmar i föreningen.
Föreningens stora utbud av aktiviteter har gjort Billinge känt i vår omvärld för att vara en by där det hela tiden händer något roligt.  Billinge är en by att vara stolt över!

Jubileumsårsmöte.  För att fira föreningens 10-åriga verksamhet ordnades extra festligheter vid årsmötet som hölls lördagen den 30 mars på Magasinet i Billinge.
Mötet inleddes med att det bjöds till mingel med ”bubbel” följt av bildvisning och tillbakablickar på föreningens tio-åriga verksamhet.
Nyckelperson korades inte vid årsmötet, istället uppmärksammades de tidigare mottagarna av utmärkelsen.
Efter årsmötesförhandlingarna bjöd föreningen det 100-talet närvarande medlemmarna på trerätters festmiddag.
Efter middagen följde musik och dans till Billinge Underhållningsorkester (BUO). En lyckad kväll.

2019 års Aktivitetskalender var extra välfylld för att kröna föreningens 10-åriga verksamhet. Nytt för året var bl.a. barnteater, kurs i pilflätning, och överlevnadsdagen för byns ungdomar på Mysingen. Loppmarknaden på Magasinet återkom i fam. Gunnarssons regi.
Föreningen arrangerade två välbesökta konserter på Magasinet. En med bandet Baltazzar som spelade låtar ur Peps Perssons repertoar och Josefine Björk Werner med band återkom och bjöd på swingmusik under en utsåld afton. Vid båda konserterna svarade medlemmar ur byalaget för matservering.
I samarbete med Stiftelsen Gamlegård arrangerades för andra året veterantraktor-utställning som avslutades med att traktorerna körde en kortege i bygden.
Årets gatufest flyttades till Gamlegårds innergård och blev till en ”Byafest.” en lyckad flytt som troligen permanentas.
Julmarknaden lockade återigen många både säljare och besökare, trotts att vädret var uruselt.

Barnaktiviteter. För våra yngre medlemmar har föreningen arrangerat en rad aktiviteter.
T.ex. lekar i gympasalen, en dag för barnen, Billingeloppet för barn, knattedisco, barnteater och överlevnadsdag.

Billingehus. Föreningen har även under 2019 fått låna Billingehus av Eslövs Bostads AB, EBO, som  nu påbörjat den planerade byggnationen av två hus med vardera 3 lägenheter på området.
Billingehus har utvecklats till en uppskattad föreningslokal, och används för många skiftande aktiviteter. Ett mycket uppskattat inslag under året är de månatliga måndagsmiddagar som Hanna-Mia och Anne-Marie har serverat och avslutades med julbord. Fortsättning följer innevarande år.
Det av Sparbankstiftelsen Finn beviljade anslaget för upprustning av husets inventarier har under året utnyttjats och pengarna räckte till en betydande uppfräschning invändigt.
Fam. Sonesson skänkte ett fint piano till föreningen som också bidrar till helheten på Billingehus.
Föreningen Tackar för de generösa bidragen.

Väg 13 genom Billinge. Under året har styrelsen genom ideliga kontakter sett till att hålla ”trycket uppe” gentemot Trafikverket , och det tycks ha fungerat!  Beskedet vi fått från trafikverket är att det förslag till förbättring av trafikmiljön, med bl.a. en kombinerad gång och cykelväg genom Billinge, som togs fram i samarbete med bl.a. byföreningen, planeras att genomföras under 2023 eller 2024. Troligen kommer man då även att bygga cykelväg mellan Billinge och Röstånga. Om allt genomförs blir det en väldigt stor förbättring.

Byafiber. Under vintern slutfördes installationen av fibernät till byns fastigheter.
Eftersom Byalaget under flera år verkat för fiberutbyggnaden är det en stor framgång att den nu har genomförts. Fiberinstallationen gör att Billinge nu är med på kartan för den allt viktigare digitaliseringen, det kommer att underlätta både boende och företagande i byn.
Fibern kommer också att öka byns attraktivitet på bostadsmarknaden.
Smolket i glädjebägaren är att entreprenören har krupit ur ingångna avtal utanför byn, och tycks inte ha för avsikt att fullfölja det man åtagit sig. Tyvärr syns f.n. ingen lösning vara i sikte.

Ingen Kaolingruva! Byalaget har under flera år stöttat de personer som engagerat sig mot brytningen av kaolin på Billinge Fälad. Detta eftersom styrelsen är övertygad om att en sådan verksamhet skulle innebära mycket stora nackdelar för traktens befolkning, utan att ge något positivt tillbaka. Värdet av det kaolin som skulle brytas försvinner och vi som bor i trakten skulle få leva med buller, damning, försämrad naturmiljö, kraftigt ökad lastbilstrafik och olika hälsorisker. Detta skulle i sin tur säkerligen också orsaka sänkta fastighetsvärden. Allt detta utan några planer på att vi på något sätt skulle kompenseras.
Därför är det mycket glädjande, och en stor framgång, att Svenska Kaolin under hösten fått avslag även i högsta instans, och nu har nått vägs ände.
Byggdens framtid ligger i att vårda och tydliggöra våra vackra omgivningar, och utnyttja det faktum att vår bygd, med Söderåsens Nationalpark i spetsen, håller på att bli ett mycket uppskattat besöksmål för folk i våra närliggande större städer men även från norra Europa.

Tillgång till Tillgångarna är ett LEADER projekt för landsbygdsutveckling som föreningen har deltagit i under året. Projektet handlar om att tydliggöra landsbygdens resurser och stimulera till nya initiativ.  Deltagandet är helt kostnadsfritt för deltagande föreningar, och bl.a. fick tre deltagare från byn möjlighet att följa med på en studieresa till Skottland. Intrycken från resan kommer att redovisas under årsmötet. Styrelsen har beslutat om fortsatt deltagande under 2020.

Byalagsrådet. Anders Borgquist och Torsten Werner har under året representerat Billinge vid Eslövs Byalagsråds möten. Mötena är ett forum för diskussion och informationsutbyte mellan de olika byalagen och kommunledningen.
Styrelsen bjöd under året in Förvaltningschefen för Miljö och Samhällsbyggnad, Dave Borg, till att besöka Billinge och vi passade då på att presentera byn och tankar om framtiden.
Under innevarande år planerar styrelsen att bjuda in ledande politiker i kommunen till Billinge,
detta som ett led i att ge en positiv bild av byn och knyta kontakter.


Nytt reningsverk.
VaSyd planerar att bygga ett nytt reningsverk på platsen för det nuvarande. Styrelsen har engagerat sig i frågan och bl.a. agerat för att verket skall dimensioneras så att nybyggnation i byn skall vara möjlig, och här har VA-Syd tagit till sig våra synpunkter.
Inom styrelsen finns också expertis som arbetar hårt för att det nya verket skall uppnå en högre grad av rening, till fromma för miljön och de mottagande vattendragen. På den punkten har det tyvärr hittills visat sig mycket svårt att nå framgång.

Inför 2020 har föreningen återigen presenterat en diger aktivitetskalender. Det är styrelsens förhoppning att medlemmarna skall uppskatta den och delta i aktiviteterna.
Byalaget är byns samlande kraft. Byalaget tar tillvara bygdens intressen och är en röst gentemot olika myndigheter. Det är genom mångas engagemang som vi tillsammans kan utveckla Billinge och göra byn till en ännu mer levande, aktiv och attraktiv plats att bo och verka på.
Slutligen vill styrelsen tacka alla engagerade medlemmar för många fina insatser under året.
Billinge Byalag är vår gemensamma förening.

                                             Ekonomi
Trotts att föreningens 10-års jubileum medförde ökade kostnader, slutar året ändå med ett positivt resultat. Detta tack vare att en del arrangemang har gett överskott och att styrelsen sökt, och fått beviljat kultur och aktivitetsanslag från kommunen. Årets höga omsättning beror till stor del på de två genomförda konserterna.
De största inkomstposterna är biljettförsäljning till konserterna, kultur och aktivitets anslag från kommunen, anslag från Sparbanksstiftelsen Finn och medlemsavgifter.
På kostnadssidan består de största posterna av kostnader för konserterna, uppfräschning av Billingehus, kostnader för årsmöte och jubileumsfest samt kostnader för övriga arrangemang.
Utförlig genomgång av föreningens ekonomi sker vid årsmötet.

Föreningens ingående behållning per 1 jan. uppgick till:            35.132 kr

Föreningens intäkter uppgick under året till:                              120.468 kr

Föreningens kostnader uppgick under året till:                         -117.003 kr

Årets ekonomiska resultat slutade på:                                             3.465 kr

Föreningens utgående behållning den 31dec. uppgick till:        38.597 kr

Medlemsantalet uppgick vid årets slut till 399 st. varav hemmavarande barn utgjorde 116

Styrelsen har under året bestått av:

Anders Borgquist  ordf.                                       Isa Löfvendahl v. ordf.
Britta Lewin  sekr.                                                Torsten Werner  kassör
Lotta Gunnarsson                                                 Susanne Eckersten
Alexandra Korhonen                                            Hanna-Mia Hellberg
Tommy Bengtsson